Rapporter

Investeringsprosjektet Kai Hovden – Bø kommune – 2020

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Bø kommunes beslutningsgrunnlag for vedtak om investeringsprosjektet Kai Hovden, samt prosjektstyring og -oppfølging. Investeringsprosjektet Kai Hovden – Bø kommuneLast ned

Fastlegetjenesten – Dyrøy kommune og Sørreisa kommune – 2020

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon av fastlegetjenesten i kommunene Sørreisa og Dyrøy. Kommunene samarbeider om tjenesten og Sørreisa er vertskommune. Vi har konkludert med at kommunene ikke fullt ut sørger for at innbyggerne gis nødvendi …

Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak – Longyearbyen lokalstyre – 2020

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i lokalstyret i Longyearbyen gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot saksutredninger og iverksetting av politiske vedtak. Basert på våre funn og vurderinger er vår konklusjon at flertallet av de …

Tildeling av næringsareal – Bardu kommune – 2020

KomRev NORD IKS har på grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av  problemstillingen om «tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune var i tråd med sentrale saksbehandlingsregler …

Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Sortland kommune – 2020

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt og vurdert om kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer og om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Tilpasset opplæri …

Barnevernstjenesten – Sørreisa kommune – 2019

Forvaltningsrevisjonen innenfor barnevern i Sørreisa kommune omhandler saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har i all hovedsak overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger i henhold til regelverke …

Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Nordreisa kommune – 2018

I denne forvaltningsrevisjonen har vi konkludert med at Nordreisa kommune i noen grad har økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Vi har også konkludert med at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftliggjorte rutiner og r …

Investeringsprosjekter – Troms fylkeskommune – 2019

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Troms fylkeskommunes planlegging av og beslutningsgrunnlag for vedtak om Ishavsbyen videregående skole og fylkeskommunens anskaffelse av kontrakt om totalentreprise for ombygging av Nord- Troms videregående skole. …

Fylkeskommunens internasjonale arbeid – Troms fylkeskommune – 2019

Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid startet på 1960- tallet. Arbeidet som retter seg mot Arktis, Barentsregionen og EU har forankring i Fylkesplan for Troms 2014-2025. KomRev NORD har kartlagt hvordan den internasjonale avdelingen i fylkesadmini …

Inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene – Målselv kommune – 2018

Forvaltningsrevisjonen retter seg mot Målselv kommunes seks barnehager. Vi har undersøkt om Målselv kommune ivaretar et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i sine barnehager i tråd med regelverk og anbefalinger og om kommunen har satt egne mål …

Eierskapskontroll i VIGO IKS – Troms fylkeskommune – 2019

I eierskapskontrollen i VIGO IKS har KomRev NORD undersøkt om Troms fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet og om eierinteressene utøves i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablert …

Byggesaksbehandling – Skånland kommune – 2019

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling undersøkt kommunens saksbehandlingstid i et utvalg av byggesaker. Vi har også undersøkt kommunens begrunnelser i avgjørelser om dispensasjon. Vi har konkludert med at kommunen delvis …

Oppfølging av politiske vedtak – Lebesby kommune – 2018

Problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen er om administrasjonen har iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? Blant de sakene som kommunestyret hadde hatt til behandling i va …

Behandling av klager på standpunktkarakter – Troms fylkeskommune – 2019

Troms fylkeskommune mottok i 2018 153 klager på standpunktkarakter. KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt fylkeskommunens saksbehandling i et utvalg av de mottatte klagene. Vi har konkludert med at Troms fylkeskommunes behandling av …

Sykefravær – Salangen kommune – 2018

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Salangen kommunes arbeid relatert til sykefravær. Vi har undersøkt om kommunen oppfyller sin plikt til å føre statistikk over sykefraværet. Vi beskriver omfanget og utviklingen av sykefraværet de siste fire årene …

Saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker – Gratangen kommune – 2018

I denne forvaltningsrevisjonen om saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker har vi konkludert med at Gratangen kommune i noen grad har overholdt sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker. Vi undersøkte 28 byggesaker og fant av saks …

Oppfølging av politiske vedtak – Kvænangen kommune – 2018

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. Forvaltningsrevisjonens to problemstillinger er: 1) Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder g …

Bosetting og integrering av flyktninger – Lavangen kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om Lavangen kommune oppfyller lovpålagte krav og faglige anbefalinger for introduksjonsordningen for bosatte flyktninger. Vi undersøkte dokumentasjon tilknyttet 22 bosatte flyktninger og har konk …

Oppfølging av politiske vedtak – Hemnes kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om et utvalg av vedtak fra kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget er iverksatt av kommuneadministrasjonen. Vi har også undersøkt om kommuneadministrasjonen melder tilbake om iverksettelse av …

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten – Evenes kommune – 2019

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen besvart følgende tre problemstillinger: 1) Har Evenes kommune dokumenterte rutiner og systemer om er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene? 2) Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårøre …

Kvalitet i grunnskolen – Kåfjord kommune – 2018

Forvaltningsrevisjonen om kvalitet i grunnskolen i Kåfjord kommune omhandler tilpasset opplæring og saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi konkluderte med at Kåfjord kommune tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retn …

Barnevernstjenesten – Balsfjord kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen i barneverntjenesten har revisor undersøkt Balsfjord kommunes tidsbruk ved gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser samt utarbeidelse av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak. Forvaltningsrev …

Offentlige anskaffelser – Bardu kommune – 2019

I forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser har KomRev NORD undersøkt ni av kommunens kjøp i perioden 2014-2016. Revisors konklusjon er at Bardu kommune i flere av de undersøkte anskaffelsene ikke har overholdt sentrale bestemmelser i anskaffel …

Offentlige anskaffelser II – Dyrøy kommune – 2019

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt og vurdert syv anskaffelser. Revisors samlede konklusjon er at Dyrøy kommune til dels har etterlevd regelverket om offentlige anskaffelser. Forekomsten av og alvorlighetsgraden i avdekkede avvik …

Selskapskontroll i Arnestedet Eiendom AS – Tromsø kommune – 2019

Tromsø kommune eier Arnestedet Eiendom AS. Selskapet skal leie, eie, kjøp, utvikle, bebygge, leie ut og selge eiendommer. Det skal ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov for foreligger i kommunens økonomi og planverk. KomRev NORD har i ei …

Offentlige anskaffelser – Tromsø kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen om anskaffelser har KomRev NORD undersøkt kjøp av konsulenttjenester fra 11 ulike firmaer. Fem av firmaene fikk oppdrag fra barneverntjenesten, fem av oppdragene ble gitt av Vann og Avløp, mens ett av kjøpene gjaldt innkj …

Beslutningsgrunnlaget for Tromsøbadet – Tromsø kommune – 2019

Kommunestyret besluttet i august 2015 å realisere prosjektet Tromsøbadet for kr 690 millioner inkludert klatrehall til kr 40 millioner. I mars 2016 vedtok kommunestyret igangsettelse av prosjektet etter at områdereguleringsplanen var stadfestet. Ifølge …

Bierverv ansatte – Troms fylkeskommune – 2019

KomRev NORD IKS har på grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjennomført en kartlegging av «bierverv blant lærerne i den videregående skolen i Troms fylkeskommune. Bierverv – Troms fylkeskommune Last ned

Eierskapskontroll i Astafjord Utvikling – Salangen-kommune – 2019

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Salangen kommune gjennomført en eierskapskontroll i Astafjord Utvikling AS. Revisors vurderinger av eierutøvelsen i selskapet er gjort opp mot sentrale krav i lov om aksjeselskaper, kommunestyrets ve …

Kommunens skoletilbud – Bardu kommune – 2019

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens skoletilbud. Basert på våre funn og vurderinger er vår konklusjon at Bardu kommune delvis tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplær …

Elevenes psykososiale miljø – Tranøy kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev Nord undersøkt om Tranøy kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø er i tråd med regelverk og anbefalinger på området. Elevenes psykososiale miljø – Tranøy kommune Last ned

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Nordreisa kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev Nord undersøkt om Nordreisa kommune har systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves. Kvalitet i sykehjemstjenestene – Nordreisa-kommune Last ne …

Eierskapskontroll Dyrøy energi – Dyrøy kommune – 2019

KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune gjennomført en eierskapskontroll i Dyrøy Energi AS. Dyroy kommune – Dyroy energi Last ned

Offentlige anskaffelser – Berg kommune – 2019

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Berg kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kommunens anskaffelser. Berg kommune – Offentlige anskaffelser Last ned

Offentlige anskaffelser – Harstad kommune – 2019

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kommunens anskaffelser. Harstad kommune – Offentlige anskaffelser Last ned

Arbeidsmiljø og sykefravær ved Ibestad sykehjem – Ibestad kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt fire problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær ved Ibestad sykehjem. Ibestad kommune – Arbeidsmiljo, sykefravar og skader ved Ibestad sykehjem Last ned

Kvalitet i grunnskolen – Kvæfjord kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt og vurdert om kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer og om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Kvafjord kommune …

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Bø kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt og vurdert om Bø kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket og øvrige mål og anbefalinger. Bo kommune – Forebyggende arbeid blant barn og unge Last ned

Selvkost i vann- og avløpssektoren – Gamvik kommune – 2019

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har Komrev NORD gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens selvkostberegninger og selvkostfond. Vi har konkludert med at Gamvik kommune i stor grad har beregnet henførbare kostnader korrekt o …

Utbygging av Lødingen sykehjem – Lødingen kommune – 2018

Denne forvaltningsrevisjonen er rettet mot beslutningsgrunnlaget for vedtak om utbygging av Lødingen sykehjem samt gjennomføringen av investeringsprosjektet. Lødingen kommune – Utbygging av Lødingen sykehjem

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Skjervøy kommune – 2018

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD undersøkt kommunens planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av sin bygningsmasse, og konkludert med at systemet ikke er tilfredsstillende. Vi har ogs …

Ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning – Tromsø kommune – 2018

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune undersøkt ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning. Vi har konkludert med at Brann og redning i stor grad har rutiner og retningslinjer for å sikre …

Meieriet kultursenter, gjennomføring av bygge og investeringsprosjekt – Vestvågøy kommune – 2018

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot planleggingen og gjennomføringen av bygge-/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Vestvågøy kommune – Meieriet kultursenter …

Arbeidsmiljø, skader og sykefravær i pleie- og omsorgssektoren – Balsfjord kommune – 2018

På bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD undersøkt ulike forhold knyttet til arbeidsmiljø, sykefravær og skader i kommunen. Balsfjord kommune – Arbeidsmiljø skader og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten

Meieriet kultursenter, offentlige anskaffelser – Vestvågøy kommune – 2018

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot anskaffelsespraksisen i forbindelse med bygge-/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Vestvågøy kommune – Meieriet kulturse …

Forebygging og oppfølging av sykefravær – Skånland kommune – 2018

På bestilling fra kontrollutvalget i Skånland kommune har KomRev NORD undersøkt ulike forhold som gjelder sykefravær i kommunen. Skånland kommune – Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær – Narvik kommune – 2018

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Narvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens omfang og utvikling av sykefravær, og rutiner for forebygging og oppfølging sykefravær. Narvik kommune – Forebygging og oppføl …

Håndtering av henvendelser – Tromsø kommune – 2018

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens responstid på henvendelser fra innbyggere. Basert på våre funn og vurderinger av de undersøkte henvendelsene er vår konklusjon at Tromsø komm …

Samhandling om utskrivningsklare pasienter – Berlevåg kommune – 2018

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget har vi gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid med Finnmarkssykehuset HF om utskrivningsklare pasienter. Vi har undersøkt om Berlevåg kommune overholder sine plikter i henhold til relevant …

Helsestasjon og skolehelsetjeneste – Tjeldsund kommune – 2018

I denne forvaltningsrevisjonen har vi på oppdrag fra kontrollutvalget undersøkt om Tjeldsund kommune tilbyr helsestasjons- og skolehelsetjeneste i samsvar med sentrale krav i lov og forskrift samt nasjonale faglige føringer. Tjeldsund kommune – Helsest …

Overløp Isdammen – Longyearbyen lokalstyre – 2018

Denne forvaltningsrevisjonen er rettet mot beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjektet «Overløp Isdammen» samt gjennomføringen av prosjektet. Longyearbyen lokalstyre – Overløp Isdammen

Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Torsken kommune – 2017

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Torsken kommune kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi har også kartlagt i hvor stor grad undervisningspersonalet opplever at undervisningen er tilpasset i tråd med g …

Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene – Harstad kommune – 2017

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om Harstad kommunes skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering i sykehjem samsvarer med legemiddelhåndteringsforskriften. Vi har også kartlagt hvordan sykehjemmene håndterer medikamentavvik, …

Beregning av eiendomsskatt – Tromsø kommune – 2017

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD undersøkt om eiendomsskatt beregnes i tråd med kommunens retningslinjer og politiske vedtak. På bakgrunn av vårt utvalg, funn og vurderinger er vår konklusjon at eiendomsskatt i Tro …

Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF – Balsfjord kommune – 2017

På oppdrag fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser i Balsfjord Kommunalteknikk KF. Det kommunale foretaket har ansvaret for Balsfjord kommunes vann, slam, reno …

Saksbehandling og oppfølging av vedtak – Kvænangen kommune – 2017

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt Kvænangen kommunes saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond. Saksbehandling og oppfølging av vedtak – Kvænangen kommune

Offentlige anskaffelser – Bø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Offentlige anskaffelser – Bø kommune

Offentlige anskaffelser i Tromsø havn – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler offentlige anskaffelser i Tromsø Havn KF. Offentlige anskaffelser Tromsø Havn KF – Tromsø kommune

Byggesaksbehandling – Sørreisa kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sørreisa kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens byggesaksbehandling. Byggesaksbehandling – Sørreisa kommune

Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving – Kåfjord kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kåfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barnehager. Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving – Kåfjord kommune

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lyngen kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens rus- og psykiatritilbud. Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune

Offentlige anskaffelser – Vardø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Vardø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens tjenesteanskaffelser i investeringsprosjekter. Offentlige anskaffelser – Vardø kommune

Iverksetting av politiske vedtak – Troms fylkeskommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av fylkestingets vedtak samt behandling av «hastevedtak». Iverksetting av politiske vedtak – Troms fylkeksommu …

Selvkost og kapitalnedsettelse Remiks – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Remiks Miljøpark AS. Selvkost og kapitalnedsettelse Remiks – Tromsø kommune

Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune – 2017

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med kvalitet i hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere som tema. Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til hjemmetjenesten …

Grunnskoleelevenes psykososiale miljø – Kvæfjord kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kvæfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med det psykososiale miljøet i grunnskolen. Rapporten bygger på våre undersøkelser av hvorvidt kommunens arbeid med g …

Offentlige anskaffelser – Lavangen kommune – 2017

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Vi har undersøkt hvorvidt kommunen har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har …

Anskaffelse av redningsbåt – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Tromsø Brann og redning sin anskaffelse av redningsbåt. Vi har undersøkt kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket og habilitets …

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Lenvik kommune – 2017

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot sykehjemstjenestene i Lenvik kommune. Rapporten handler om hvorvidt kommunen har systemer for å sikre at krav til og målsetninger for kvalitet i sykehjemstjenestene etterleves samt hvordan ans …

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Storfjord kommune – 2017

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot Storfjord kommunes forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Rapporten handler om hvorvidt kommunen har tilfredsstillende planleggings- og styringssystem på området og hvorvidt de f …

Fylkesvegene – Troms fylkeskommune – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjennomført forvaltningsrevisjon på fylkesvegområdet. Temaene for undersøkelsen er organisering, ansvars- og rollefordeling og vedlikeholdsetterslep. Troms fylkeskommune er veg …

Offentlige anskaffelser – Balsfjord kommune – 2016

KomRev NORD IKS har undersøkt om Balsfjord kommune etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket og kommunens innkjøpsreglement-/retningslinjer om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser innenfor teknisk, plan og utvikling. O …

Personalforvaltning i pleie og omsorg – uønsket deltid – Lenvik kommune – 2016

KomRev Nord har i denne forvaltningsrevisjonen kartlagt omfanget av uønsket deltid blant de ansatte i pleie og omsorg i Lenvik kommune samt hvilke tiltak som er satt i verk for å redusere forekomsten av uønsket deltid. Vi har videre undersøkt om Lenvik …

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Lødingen kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Lødingen kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet …

Regeletterlevelse og saksbehandling ved Koordinerende enhet – Harstad kommune – 2016

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om Harstad kommune ved Koordinerende enhet gjennomfører saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i samsvar med gjeldende regelverk.

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Sortland kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Sortland kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet …

Samhandlingsreformen – kommunens folkehelsearbeid – Målselv kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi tatt utgangspunkt i de deler av samhandlingsreformen som gjelder folkehelsearbeid og forebyggende innsats, og vi har undersøkt hvordan Målselv kommune jobber med folkehelsearbeidet og med helsefremmende og forebygg …

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Hemnes kommune – 2016

KomRev Nord har etter bestilling fra kontrollutvalget i Hemnes kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren som tema. I rapporten har vi kartlagt Hemnes kommunes ressursbruk innenfor pleie- og omsorgstjenesten …

Utbygging og rehabilitering av Salangen skole – Salangen kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Salangen kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av rehabiliteringen/utbyggingen av Salangen skole. Utbygging og rehabilitering av salangen skole – Salangen kommune

Kvalitet i grunnskolen- Longyearbyen lokalstyre

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon med fokus på grunnskolen. Kvalitet i grunnskolen – Longyearbyen lokalstyre

Barnevern – Skjervøy kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor kommunens barneverntjeneste og andre tjenester som arbeider med barn og unge. Barnevern – Skjervøy kommune

Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten – Bø kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Arbeidsmiljø og sykefravær i PLO – Bø kommune

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune. – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fa kontrollutvalget i Lyngen gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i Lyngen kommune. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tj …

Integrering av bosatte flyktninger – Lødingen kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lødingen kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid om integrering av bosatte flyktninger. Integrering av bosatte flyktninger – Lødingen kommune

FilmCamp AS – Troms fylkeskommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD IKS gjennomført en kartlegging i aksjeselskapet FilmCamp og dets datterselskaper. I denne rapporten gir vi beskrivelser av de tre nevnte selskapene. FilmCamp AS – Trom …

Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune – 2016

KomRev NORD har undersøkt aksjekapialnedsetting samt praktisering av selvkostregnskapet i Remiks Husholdning AS og konkludert med at selskapet har visse mangler i systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Vi …

Rus og psykiatritilbud – Karlsøy kommune – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenes …

Barnevern – Tromsø kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon av barnevern med henblikk på saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten og kommunens system for forebyggende arbeid blant ba …

Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie og omsorg – Torsken kommune – 2015

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Torsken kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens pleie- og omsorgstjenester. Vi har undersøkt flere forhold som angår sykefravær og arbeidsmiljø i Torsken kommunes pleie- og omsorgstjen …

Iverksetting av politiske vedtak – Sortland kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt om Sortland kommune iverksetter politiske vedtak. Problemstillingene som besvares er følgende:1. Er politiske vedtak ive …

Offentlige anskaffelser – Lenvik kommune – 2015

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lenvik kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Vi har undersøkt om kommunen har etablert rutiner for innkjøp, kartlagt organisering og kompetanse på innkjø …

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Sortland kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjenester, nærmere bestemt institusjonstjenesten i form av sykehjem.

Barnevernstjenesten – Målselv kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Målselv kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste.

Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Lødingen kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt om Lødingen kommune har utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer som er egnet til å sikre økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk. Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Lødinge …

Kvalitet og internkontroll i PRO – Kåfjord kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt om Kåfjord helsesenter ved sykehjemmet har en internkontroll som er i samsvar med kravene i regelverket for helse- og omsorgstjenester. Videre har vi kartlagt hvordan av beboere, pårørende og ansatte opplever kvaliteten på tje …

Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap – Harstad kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt om Hålogaland Ressursselskap IKS med underliggende selskaper har systemer og beregninger som sikrer selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap

Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren – Lyngen kommune – 2015

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lyngen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens grunnskole. Vi har kartlagt omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler i årene 2012, 2013 og 2014. Videre har vi und …

Forebygging og oppfølging av sykefravær – Evenes kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt Evenes kommunes arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, herunder kommunens HMS-arbeid samt utarbeidelse av oppfølgingsplaner og gjennomføring av dialogmøter. Forebygging og oppfølging av sykefravær – Evenes kommune

Barneverntjenesten – Kvæfjord kommune – 2015

KomRev Nord har undersøkt Kvæfjord kommunes barneverntjenesten med henblikk på saksbehandling og samarbeid med andre instanser. Barneverntjenesten – Kvæfjord kommune

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole – Troms fylkeskommune

KomRev NORD har undersøkt fylkeskommunens ressursbruk på videregående opplæring og hvordan undervisningspersonalet og skoleledelsen opplever graden av tilpasset opplæring i de videregående skolene i Troms. Undersøkelser av fylkeskommunens saksbehandlin …

Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes – Harstad kommune – 2015

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler sykehjemmene Stangnes og Slottet. Vi har gjennom to problemstillinger belyst temaene opplevd kvalitet og systemer/rutiner for å sikre kvalitet i tjenestene som ytes.