Rapporter

Eierskapskontroll Dyrøy energi – Dyrøy kommune – 2019

KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune gjennomført en eierskapskontroll i Dyrøy Energi AS. Dyroy kommune – Dyroy energi Last ned

Offentlige anskaffelser – Berg kommune – 2019

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Berg kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kommunens anskaffelser. Berg kommune – Offentlige anskaffelser Last ned

Offentlige anskaffelser – Harstad kommune – 2019

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kommunens anskaffelser. Harstad kommune – Offentlige anskaffelser Last ned

Arbeidsmiljø og sykefravær ved Ibestad sykehjem – Ibestad kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt fire problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær ved Ibestad sykehjem. Ibestad kommune – Arbeidsmiljo, sykefravar og skader ved Ibestad sykehjem Last ned

Kvalitet i grunnskolen – Kvæfjord kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt og vurdert om kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer og om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Kvafjord kommune …

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Bø kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt og vurdert om Bø kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket og øvrige mål og anbefalinger. Bo kommune – Forebyggende arbeid blant barn og unge Last ned

Selvkost i vann- og avløpssektoren – Gamvik kommune – 2019

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har Komrev NORD gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens selvkostberegninger og selvkostfond. Vi har konkludert med at Gamvik kommune i stor grad har beregnet henførbare kostnader korrekt o …

Utbygging av Lødingen sykehjem – Lødingen kommune – 2018

Denne forvaltningsrevisjonen er rettet mot beslutningsgrunnlaget for vedtak om utbygging av Lødingen sykehjem samt gjennomføringen av investeringsprosjektet. Lødingen kommune – Utbygging av Lødingen sykehjem

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Skjervøy kommune – 2018

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD undersøkt kommunens planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av sin bygningsmasse, og konkludert med at systemet ikke er tilfredsstillende. Vi har ogs …

Ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning – Tromsø kommune – 2018

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune undersøkt ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning. Vi har konkludert med at Brann og redning i stor grad har rutiner og retningslinjer for å sikre …

Meieriet kultursenter, gjennomføring av bygge og investeringsprosjekt – Vestvågøy kommune – 2018

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot planleggingen og gjennomføringen av bygge-/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Vestvågøy kommune – Meieriet kultursenter …

Arbeidsmiljø, skader og sykefravær i pleie- og omsorgssektoren – Balsfjord kommune – 2018

På bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD undersøkt ulike forhold knyttet til arbeidsmiljø, sykefravær og skader i kommunen. Balsfjord kommune – Arbeidsmiljø skader og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten

Meieriet kultursenter, offentlige anskaffelser – Vestvågøy kommune – 2018

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot anskaffelsespraksisen i forbindelse med bygge-/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Vestvågøy kommune – Meieriet kulturse …

Forebygging og oppfølging av sykefravær – Skånland kommune – 2018

På bestilling fra kontrollutvalget i Skånland kommune har KomRev NORD undersøkt ulike forhold som gjelder sykefravær i kommunen. Skånland kommune – Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær – Narvik kommune – 2018

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Narvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens omfang og utvikling av sykefravær, og rutiner for forebygging og oppfølging sykefravær. Narvik kommune – Forebygging og oppføl …

Håndtering av henvendelser – Tromsø kommune – 2018

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens responstid på henvendelser fra innbyggere. Basert på våre funn og vurderinger av de undersøkte henvendelsene er vår konklusjon at Tromsø komm …

Samhandling om utskrivningsklare pasienter – Berlevåg kommune – 2018

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget har vi gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid med Finnmarkssykehuset HF om utskrivningsklare pasienter. Vi har undersøkt om Berlevåg kommune overholder sine plikter i henhold til relevant …

Helsestasjon og skolehelsetjeneste – Tjeldsund kommune – 2018

I denne forvaltningsrevisjonen har vi på oppdrag fra kontrollutvalget undersøkt om Tjeldsund kommune tilbyr helsestasjons- og skolehelsetjeneste i samsvar med sentrale krav i lov og forskrift samt nasjonale faglige føringer. Tjeldsund kommune – Helsest …

Overløp Isdammen – Longyearbyen lokalstyre – 2018

Denne forvaltningsrevisjonen er rettet mot beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjektet «Overløp Isdammen» samt gjennomføringen av prosjektet. Longyearbyen lokalstyre – Overløp Isdammen

Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Torsken kommune – 2017

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Torsken kommune kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi har også kartlagt i hvor stor grad undervisningspersonalet opplever at undervisningen er tilpasset i tråd med g …

Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene – Harstad kommune – 2017

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om Harstad kommunes skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering i sykehjem samsvarer med legemiddelhåndteringsforskriften. Vi har også kartlagt hvordan sykehjemmene håndterer medikamentavvik, …

Beregning av eiendomsskatt – Tromsø kommune – 2017

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD undersøkt om eiendomsskatt beregnes i tråd med kommunens retningslinjer og politiske vedtak. På bakgrunn av vårt utvalg, funn og vurderinger er vår konklusjon at eiendomsskatt i Tro …

Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF – Balsfjord kommune – 2017

På oppdrag fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser i Balsfjord Kommunalteknikk KF. Det kommunale foretaket har ansvaret for Balsfjord kommunes vann, slam, reno …

Saksbehandling og oppfølging av vedtak – Kvænangen kommune – 2017

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt Kvænangen kommunes saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond. Saksbehandling og oppfølging av vedtak – Kvænangen kommune

Offentlige anskaffelser – Bø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Offentlige anskaffelser – Bø kommune

Offentlige anskaffelser i Tromsø havn – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler offentlige anskaffelser i Tromsø Havn KF. Offentlige anskaffelser Tromsø Havn KF – Tromsø kommune

Byggesaksbehandling – Sørreisa kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sørreisa kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens byggesaksbehandling. Byggesaksbehandling – Sørreisa kommune

Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving – Kåfjord kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kåfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barnehager. Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving – Kåfjord kommune

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lyngen kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens rus- og psykiatritilbud. Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune

Offentlige anskaffelser – Vardø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Vardø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens tjenesteanskaffelser i investeringsprosjekter. Offentlige anskaffelser – Vardø kommune

Iverksetting av politiske vedtak – Troms fylkeskommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av fylkestingets vedtak samt behandling av «hastevedtak». Iverksetting av politiske vedtak – Troms fylkeksommu …

Selvkost og kapitalnedsettelse Remiks – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Remiks Miljøpark AS. Selvkost og kapitalnedsettelse Remiks – Tromsø kommune

Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune – 2017

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med kvalitet i hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere som tema. Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til hjemmetjenesten …

Grunnskoleelevenes psykososiale miljø – Kvæfjord kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kvæfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med det psykososiale miljøet i grunnskolen. Rapporten bygger på våre undersøkelser av hvorvidt kommunens arbeid med g …

Offentlige anskaffelser – Lavangen kommune – 2017

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Vi har undersøkt hvorvidt kommunen har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har …

Anskaffelse av redningsbåt – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Tromsø Brann og redning sin anskaffelse av redningsbåt. Vi har undersøkt kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket og habilitets …

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Lenvik kommune – 2017

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot sykehjemstjenestene i Lenvik kommune. Rapporten handler om hvorvidt kommunen har systemer for å sikre at krav til og målsetninger for kvalitet i sykehjemstjenestene etterleves samt hvordan ans …

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Storfjord kommune – 2017

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot Storfjord kommunes forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Rapporten handler om hvorvidt kommunen har tilfredsstillende planleggings- og styringssystem på området og hvorvidt de f …

Fylkesvegene – Troms fylkeskommune – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjennomført forvaltningsrevisjon på fylkesvegområdet. Temaene for undersøkelsen er organisering, ansvars- og rollefordeling og vedlikeholdsetterslep. Troms fylkeskommune er veg …

Offentlige anskaffelser – Balsfjord kommune – 2016

KomRev NORD IKS har undersøkt om Balsfjord kommune etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket og kommunens innkjøpsreglement-/retningslinjer om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser innenfor teknisk, plan og utvikling. O …

Personalforvaltning i pleie og omsorg – uønsket deltid – Lenvik kommune – 2016

KomRev Nord har i denne forvaltningsrevisjonen kartlagt omfanget av uønsket deltid blant de ansatte i pleie og omsorg i Lenvik kommune samt hvilke tiltak som er satt i verk for å redusere forekomsten av uønsket deltid. Vi har videre undersøkt om Lenvik …

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Lødingen kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Lødingen kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet …

Regeletterlevelse og saksbehandling ved Koordinerende enhet – Harstad kommune – 2016

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om Harstad kommune ved Koordinerende enhet gjennomfører saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i samsvar med gjeldende regelverk.

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Sortland kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Sortland kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet …

Samhandlingsreformen – kommunens folkehelsearbeid – Målselv kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi tatt utgangspunkt i de deler av samhandlingsreformen som gjelder folkehelsearbeid og forebyggende innsats, og vi har undersøkt hvordan Målselv kommune jobber med folkehelsearbeidet og med helsefremmende og forebygg …

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Hemnes kommune – 2016

KomRev Nord har etter bestilling fra kontrollutvalget i Hemnes kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren som tema. I rapporten har vi kartlagt Hemnes kommunes ressursbruk innenfor pleie- og omsorgstjenesten …

Utbygging og rehabilitering av Salangen skole – Salangen kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Salangen kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av rehabiliteringen/utbyggingen av Salangen skole. Utbygging og rehabilitering av salangen skole – Salangen kommune

Kvalitet i grunnskolen- Longyearbyen lokalstyre

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon med fokus på grunnskolen. Kvalitet i grunnskolen – Longyearbyen lokalstyre

Barnevern – Skjervøy kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor kommunens barneverntjeneste og andre tjenester som arbeider med barn og unge. Barnevern – Skjervøy kommune

Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten – Bø kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Arbeidsmiljø og sykefravær i PLO – Bø kommune

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune. – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fa kontrollutvalget i Lyngen gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i Lyngen kommune. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tj …

Integrering av bosatte flyktninger – Lødingen kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lødingen kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid om integrering av bosatte flyktninger. Integrering av bosatte flyktninger – Lødingen kommune

FilmCamp AS – Troms fylkeskommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD IKS gjennomført en kartlegging i aksjeselskapet FilmCamp og dets datterselskaper. I denne rapporten gir vi beskrivelser av de tre nevnte selskapene. FilmCamp AS – Trom …

Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune – 2016

KomRev NORD har undersøkt aksjekapialnedsetting samt praktisering av selvkostregnskapet i Remiks Husholdning AS og konkludert med at selskapet har visse mangler i systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Vi …

Rus og psykiatritilbud – Karlsøy kommune – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenes …

Barnevern – Tromsø kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon av barnevern med henblikk på saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten og kommunens system for forebyggende arbeid blant ba …

Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie og omsorg – Torsken kommune – 2015

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Torsken kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens pleie- og omsorgstjenester. Vi har undersøkt flere forhold som angår sykefravær og arbeidsmiljø i Torsken kommunes pleie- og omsorgstjen …

Iverksetting av politiske vedtak – Sortland kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt om Sortland kommune iverksetter politiske vedtak. Problemstillingene som besvares er følgende:1. Er politiske vedtak ive …

Offentlige anskaffelser – Lenvik kommune – 2015

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lenvik kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Vi har undersøkt om kommunen har etablert rutiner for innkjøp, kartlagt organisering og kompetanse på innkjø …

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Sortland kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjenester, nærmere bestemt institusjonstjenesten i form av sykehjem.

Barnevernstjenesten – Målselv kommune – 2015

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Målselv kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste.

Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Lødingen kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt om Lødingen kommune har utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer som er egnet til å sikre økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk. Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Lødinge …

Kvalitet og internkontroll i PRO – Kåfjord kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt om Kåfjord helsesenter ved sykehjemmet har en internkontroll som er i samsvar med kravene i regelverket for helse- og omsorgstjenester. Videre har vi kartlagt hvordan av beboere, pårørende og ansatte opplever kvaliteten på tje …

Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap – Harstad kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt om Hålogaland Ressursselskap IKS med underliggende selskaper har systemer og beregninger som sikrer selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap

Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren – Lyngen kommune – 2015

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lyngen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens grunnskole. Vi har kartlagt omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler i årene 2012, 2013 og 2014. Videre har vi und …

Forebygging og oppfølging av sykefravær – Evenes kommune – 2015

KomRev NORD har undersøkt Evenes kommunes arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, herunder kommunens HMS-arbeid samt utarbeidelse av oppfølgingsplaner og gjennomføring av dialogmøter. Forebygging og oppfølging av sykefravær – Evenes kommune

Barneverntjenesten – Kvæfjord kommune – 2015

KomRev Nord har undersøkt Kvæfjord kommunes barneverntjenesten med henblikk på saksbehandling og samarbeid med andre instanser. Barneverntjenesten – Kvæfjord kommune

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole – Troms fylkeskommune

KomRev NORD har undersøkt fylkeskommunens ressursbruk på videregående opplæring og hvordan undervisningspersonalet og skoleledelsen opplever graden av tilpasset opplæring i de videregående skolene i Troms. Undersøkelser av fylkeskommunens saksbehandlin …

Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes – Harstad kommune – 2015

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler sykehjemmene Stangnes og Slottet. Vi har gjennom to problemstillinger belyst temaene opplevd kvalitet og systemer/rutiner for å sikre kvalitet i tjenestene som ytes.