Fylkesvegene – Troms fylkeskommune

Fylkesvegene – Troms fylkeskommune – 2016

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjennomført forvaltningsrevisjon på fylkesvegområdet. Temaene for undersøkelsen er organisering, ansvars- og rollefordeling og vedlikeholdsetterslep. Troms fylkeskommune er vegmyndighet og vegeier for til sammen 2980 km veg. Oppgavene på fylkesvegområdet gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. I rapporten beskriver vi Troms fylkeskommunes ressurser samt kompetanse og ledelse av Samferdsel- og miljøetaten. Vi beskriver også rolle- og ansvarsfordelingen mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, og om Troms fylkeskommune etterlever avtalebestemmelser inngått mellom partene. Når det gjelder vedlikeholdsetterslep redegjør vi for beregninger Statens vegvesen har gjort av dette før og etter innføringen av forvaltningsreformen.

Fylkesvegene – Troms fylkeskommune