Fastlegetjenesten – Dyrøy kommune og Sørreisa kommune

Fastlegetjenesten – Dyrøy kommune og Sørreisa kommune – 2020

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon av fastlegetjenesten i kommunene Sørreisa og Dyrøy. Kommunene samarbeider om tjenesten og Sørreisa er vertskommune. Vi har konkludert med at kommunene ikke fullt ut sørger for at innbyggerne gis nødvendige og forsvarlige allmennlegetjenester i henhold til kravene i regelverket, med bakgrunn i at det ikke i tilstrekkelig grad er etablert en fastlegeordning med tilstrekkelig kapasitet og god tilgjengelighet. Videre har vi konkludert med at kommunene i stor grad sørger for at fastlegetjenesten, gjennom styring og oppfølging, driftes i henhold til kravene i regelverket.