Eierskapskontroll i Astafjord Utvikling – Salangen-kommune

Eierskapskontroll i Astafjord Utvikling – Salangen-kommune – 2019

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Salangen kommune gjennomført en eierskapskontroll i Astafjord Utvikling AS. Revisors vurderinger av eierutøvelsen i selskapet er gjort opp mot sentrale krav i lov om aksjeselskaper, kommunestyrets vedtak og forutsetninger gjennom vedtekter for selskapet, samt etablerte normer for god eierstyring. Revisor har konkludert med at kommunen til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Astafjord Utvikling AS og at styret i Astafjord Utvikling AS til dels utøver selskapsledelse i samsvar med sentrale lovkrav, gitte anbefalinger og eiernes vedtak og forutsetninger.