Behandling av klager på standpunktkarakter – Troms fylkeskommune

Behandling av klager på standpunktkarakter – Troms fylkeskommune – 2019

Troms fylkeskommune mottok i 2018 153 klager på standpunktkarakter. KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt fylkeskommunens saksbehandling i et utvalg av de mottatte klagene. Vi har konkludert med at Troms fylkeskommunes behandling av klager på standpunktkarakterer i 2018 i liten grad var i tråd med regelverk og anbefalinger på området.