Oppfølging av politiske vedtak – Lebesby kommune

Oppfølging av politiske vedtak – Lebesby kommune – 2018

Problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen er om administrasjonen har iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? Blant de sakene som kommunestyret hadde hatt til behandling i valgperioden, undersøkte revisor administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i 19 saker. Vi konkluderte med at administrasjonen i stor grad har iverksatt kommunestyrets vedtak.