Regnskapsrevisjon

Våre regnskapsrevisorer gjør kontroller og analyser som anses nødvendige for å kunne uttale seg om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3.

KomRev NORD IKS reviderer både regnskap som føres etter kommunale regnskapsprinsipper (god kommunal regnskapsskikk) og regnskap etter regnskapsloven (god regnskapsskikk).

Revisjon av eierkommunenes regnskap utgjør den største oppdragsmengden vår. I tillegg reviderer vi regnskapene til kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd og menighetsråd, stiftelser og legater m.v.