Eierskapskontroll

KomRev NORD kan utføre eierskapskontroll på vegne av kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgene skal iht. kommuneloven § 23-4 og kontrollutvalgsforskriften § 4 påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være heleide eller deleide kommunale selskaper (AS, IKS og lignende).