Selskapskontroll

KomRev NORD kan utføre selskapskontroll på vegne av kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgene skal iht. kommuneloven § 77.5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være heleide eller deleide kommunale selskaper (AS, IKS og lignende).