Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon dreier seg om andre forhold ved den kommunale forvaltningen enn bare regnskap. Våre forvaltningsrevisorer gjør kartlegginger og analyser som anses nødvendige for å kunne vurdere kommunenes/fylkeskommunens tjenesteproduksjon opp mot bestemte målestokker. Målestokkene kan være blant annet nasjonalt og lokalt regelverk samt faglige anbefalinger på det området det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektet dreier seg om. Vi gjennomfører prosjektene i henhold til Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.

I tillegg til forvaltningsrevisjon gjør vi medarbeiderundersøkelser, ressursbrukanalyser og andre typer undersøkelser.

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består av medarbeidere med bred og variert kompetanse på universitetsnivå innenfor fagene statsvitenskap, sosiologi, juss, pedagogikk og samfunnsøkonomi. Samlet har vi lang arbeidserfaring fra forvaltningsrevisjon og offentlig sektor for øvrig.

Norges Kommunerevisorforbund har sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kommunesektorens organisasjon etablert et register over forvaltningsrevisjoner utført i norske kommuner fra 2005 og fram til i dag. Du kan gjøre søk og laste opp rapporter her.