Astafjord Vekst AS – Dyrøy kommune

Astafjord Vekst AS – Dyrøy kommune – 2023

Dyrøy kommune eier sammen med tre andre kommuner aksjeselskapet Astafjord Vekst. Selskapet er en vekstbedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening. KomRev NORD har gjort en eierskapskontroll rettet mot selskaper, der vi har konkludert med at:

  1. Dyrøy kommune fører kontroll med sine eierinteresser i Astafjord Vekst AS
  2. Kommunens eierinteresser utøves i stor grad i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.