Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene – Bø kommune

Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene – Bø kommune – 2023

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Bø kommune overholder krav om styringssystem i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Vi har konkludert med at Bø kommune i noen grad har dette. Vi har også kartlagt hvor mye Bø ressurser bruker innenfor pleie- og omsorgssektoren sammenliknet med andre kommuner og landsgjennomsnittet. Denne analysen er relativt begrenset, på grunn av feil i Bø kommunes indikatorer i KOSTRA, som er kilden vi benytter for sammenlikning med andre kommuner. Videre har vi gjennom spørreundersøkelser til ansatte og pårørende til beboere på sykehjem innhentet informasjon om opplevd kvalitet på tjenestetilbudet.