Eierskapskontroll Hålogaland Ressursselskap IKS – Harstad kommune

Eierskapskontroll Hålogaland Ressursselskap IKS – Harstad kommune – 2023

I eierskapskontrollen har vi undersøkt Harstad kommunes oppfølging av sine eierinteresser i Hålogaland Ressursselskap IKS. Vi har konkludert med at Harstad kommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet. Videre har vi konkludert med at Harstad kommunes eierinteresser i stor grad, men ikke fullt og helt, utøves i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.