Offentlighet – Gratangen kommune

Offentlighet – Gratangen kommune – 2023

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon av offentlighet i Gratangen kommune. Vi har konkludert med at:

  • Gratangen kommune informerer om sin virksomhet i henhold til kommuneloven § 4-1.
  • Gratangen kommune i stor grad etterlever andre bestemmelser om offentliggjøring av informasjon, herunder plan- og bygningslovens bestemmelser som medfører krav om offentlig høring
  • Gratangen kommune har mangler hva gjelder å sikre at sentrale krav til behandling av innsynsbegjæring overholdes.
    a. Kommunens rutiner for behandling av innsynsbegjæringer er ikke i samsvar med krav til saksbehandlingen som følger av offentlighetsloven og forvaltningsloven.
    b. Kommunens behandling av innsynsbegjæringer er ikke i alle tilfeller i samsvar med lovgivningen