Grunnskolen i Moskenes – Moskenes kommune

Grunnskolen i Moskenes – Moskenes kommune – 2021

I denne rapporten undersøker og vurderer vi Moskenes kommunes grunnskoletilbud med utgangspunkt i et overordnet spørsmål om hvorvidt kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger. Vår konklusjon er at Moskenes kommune til dels tilbyr slik tilpasset opplæring. Våre undersøkelser indikerer at kommunen har systemer for å sikre intensiv opplæring til elever som har behov for dette, og at elevene gis underveisvurderinger i fagene. Kommunen utarbeider årlige tilstandsrapporter for grunnskolen – i tråd med gjeldende regelverk. Vi finner imidlertid mangler ved undervisningspersonalets kompetanse sett i forhold til gjeldende regelverk, og undersøkelsene våre tydeliggjør et forbedringspotensial med hensyn til kommunens praksis for mer systematiske vurderinger av grunnskoletilbudet. Rapporten viser også at kommunens saksbehandling i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning er mangelfull: Vi har funnet flere avvik fra gjeldende regelverk i kommunen saksbehandling med hensyn til spesialundervisning i skoleårene 19/20 og 20/21.