Offentlige anskaffelser – Tromsø kommune

Offentlige anskaffelser – Tromsø kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen om anskaffelser har KomRev NORD undersøkt kjøp av konsulenttjenester fra 11 ulike firmaer. Fem av firmaene fikk oppdrag fra barneverntjenesten, fem av oppdragene ble gitt av Vann og Avløp, mens ett av kjøpene gjaldt innkjøpstjenestens anskaffelse av en rammeavtale. Anskaffelsen av rammeavtale ble gjort i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. For flertallet av de øvrige anskaffelsene viste kommunen til at regelverket ga hjemmel for å gjøre unntak fra anskaffelsesregelverkets hovedregel om konkurranse. Revisor ble ikke forelagt skriftliggjorte vurderinger fra kommunens side om slike bestemmelser fikk anvendelse. Revisor har konkludert med at kommunen for de undersøkte kjøpene i liten grad har overholdt regelverket om offentlige anskaffelser.