Beslutningsgrunnlaget for Tromsøbadet – Tromsø kommune

Beslutningsgrunnlaget for Tromsøbadet – Tromsø kommune – 2019

Kommunestyret besluttet i august 2015 å realisere prosjektet Tromsøbadet for kr 690 millioner inkludert klatrehall til kr 40 millioner. I mars 2016 vedtok kommunestyret igangsettelse av prosjektet etter at områdereguleringsplanen var stadfestet. Ifølge vedtaket var rammen kr 690 millioner eksklusiv lønns- og prisstigning. I forvaltningsrevisjonsrapporten om beslutningsgrunnlaget belyser KomRev NORD planleggingen av svømme- og badeanlegget og hvilke opplysninger byrådene la fram for kommunestyret i de to beslutningssakene. Vi har vurdert informasjonen byrådene forela kommunestyret opp mot revisjonskriterier for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag i saker om vedtakelse om kommunalt investeringsprosjekt. Revisors konklusjon er at beslutningsgrunnlaget kommunestyret ble forelagt for vedtak om investeringsprosjektet Tromsøbadet, var mangelfullt og kan samlet sett ikke anses forsvarlig.