Sykefravær – Gratangen kommune

Sykefravær – Gratangen kommune – 2022

KomRev NORD på bestilling fra kontrollutvalget i Gratangen kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot sykefravær i kommunen. Forvaltningsrevisjonen er besvart med følgende fire problemstillinger: 1) Oppfyller Gratangen kommune sin plikt til å føre statistikk over sykefraværet? 2) Hvordan har omfang og utvikling i sykefraværet i Gratangen kommune vært i perioden 2018-2021? 3) Oppfyller Gratangen kommune sine forpliktelser til å arbeide med forebygging av sykefravær? 3) Oppfyller Gratangen kommune sine forpliktelser med arbeidet om oppfølging av sykefravær?

Basert på våre funn og vurderinger er våre konklusjoner at Gratangen kommune fører statistikk over sykefraværet, kommunen oppfyller i liten grad sine forpliktelser med sykefraværsforebyggende arbeid, og oppfyller til dels sine forpliktelser knyttet til oppfølging av sykefravær.