Eierskapskontroll Nordkraft AS – Narvik kommune

Eierskapskontroll Nordkraft AS – Narvik kommune – 2022

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Narvik kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Nordkraft AS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens to undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Narvik kommune fører til dels kontroll med sine eierinteresser i Nordkraft AS. Når det gjelder problemstilling 2 er vår konklusjon at kommunens eierinteresser utøves til dels i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder kommunens eierstrategi, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.