Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene – Tromsø kommune

Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene – Tromsø kommune – 2022

Forvaltningsrevisjonen omhandler systemer for kvalitet og brukermedvirkning i hjemmetjenestene i seksjon for hjemmetjenester. Videre har vi kartlagt kommunens ressursbruk på pleie- og omsorgstjenester, og gjort sammenlikninger med relevante grupper. Vi har også kartlagt og beskrevet tiltak rettet mot pleie- og omsorgstjenestene i perioden 2016 til 2020. Vi har konkludert med at Tromsø kommune v/seksjon for hjemmetjenester til dels har dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til kvalitet i tjenestene som er i samsvar med regelverk, anbefalinger og retningslinjer. Vi har også konkludert med at Tromsø kommune ikke gjennomfører og bruker resultater fra brukerundersøkelser som forutsatt. Når det gjelder systemer for brukermedvirkning/brukerinvolvering, har vi konkludert med at kommunen i stor grad har dette innenfor hjemmetjenestene i seksjon for hjemmetjenester.