Barnevern – Harstad kommune

Barnevern – Harstad kommune – 2020

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Harstad kommune. På bakgrunn av revisors funn og vurderinger konkluderte revisor at:

Harstad kommune driver forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området.

Saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Harstad kommune til dels er i henhold til regelverket.

Barneverntjenestens internkontroll til dels er i tråd med gjeldende regelverk.

I rapporten behandles problemstillingene som omhandler formell kompetanse hos de ansatte og anvendelse av familieråd deskriptivt.