Bosetting og integrering av flyktninger – Lavangen kommune

Bosetting og integrering av flyktninger – Lavangen kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om Lavangen kommune oppfyller lovpålagte krav og faglige anbefalinger for introduksjonsordningen for bosatte flyktninger. Vi undersøkte dokumentasjon tilknyttet 22 bosatte flyktninger og har konkludert med at kommunen i stor grad, men ikke fullt ut, oppfyller lovpålagte krav og faglige anbefalinger på området. Vi har også undersøkt kommunens plan for utleie av flyktningeboliger og konkludert med at denne er i tråd med Husbankens krav. Det forelå ikke plan for hvordan boligene skal benyttes.