Kvalitet i psykiatritjenesten – Harstad kommune

Kvalitet i psykiatritjenesten – Harstad kommune – 2020

I denne forvaltningsrevisjonen gjorde vi undersøkelser knyttet til Harstad kommunes tjenestetilbud til psykisk syke. Vi konkluderte med at tjenestetilbudet til den aktuelle pasient-/brukergruppen til dels var i tråd med nasjonalt regelverk, lokalt planverk og faglige anbefalinger på området.