Pendlerboliger – Nordland fylkeskommune

Pendlerboliger – Nordland fylkeskommune – 2022

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Nordland fylkeskommune forvalter ordningen for pendlerboliger i tråd med eget reglement og sentrale forvaltningsprinsipper, om fylkeskommunen har rutiner som skal bidra til å sikre korrekt innberetning av skattemessige fordeler og om fylkeskommunen har system for kontroll med pendlerboligordningen. Vi har konkludert med at Nordland fylkeskommune:

Har forvaltet ordningen for pendlerboliger i tråd med eget reglement. Vi har ikke grunnlag for å vurdere om sentrale forvaltningsprinsipper er overholdt.
I stor grad, men ikke fullt ut, har rutiner som skal bidra til å sikre korrekt innberetning av skattemessige fordeler.
Ikke har systemer for kontroll av ordningen med pendlerboliger.