Budsjett- og økonomistyring – Kvænangen kommune

Budsjett- og økonomistyring – Kvænangen kommune – 2023

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens budsjett- og økonomistyring.

Vi har konkludert med at Kvænangen kommune sin økonomistyring er i stor grad i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger på området.

Gjeldende delegasjonsreglement for Kvænangen kommune angir ansvars- og oppgavefordelingen i kommunens budsjett- og økonomiarbeid. Kommunen har et økonomireglement som ikke har blitt oppdatert etter endret praksis eller etter krav i gjeldende kommunelov. Finansreglementet har ikke blitt revidert i henhold til reglementets egne bestemmelser om revidering.