Oppfølging av politiske vedtak – Kvænangen kommune

Oppfølging av politiske vedtak – Kvænangen kommune – 2018

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. Forvaltningsrevisjonens to problemstillinger er: 1) Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? 2) Fremstår administrasjonens tilbakemelding til kommunens politikere som forsvarlige saksutredninger?