Kvalitet og arbeidsmiljø i hjemmebasert omsorg – Lebesby kommune

Kvalitet og arbeidsmiljø i hjemmebasert omsorg – Lebesby kommune – 2022

KomRev Nord har gjennomført forvaltningsrevisjon av kvalitetssystemet i Lebesby kommune v/hjemmebasert omsorg. Undersøkelsen retter seg mot rutinene og systemene som skal sikre tjenestekvaliteten til tjenestemottakerne. Vi har også gjennomført en kartlegging av de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet i hjemmebasert omsorg.