Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak – Narvik kommune

Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak – Narvik kommune – 2022

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Narvik kommune har rutiner og systemer som skal sikre forsvarlige saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak. Videre har vi undersøkt om et utvalg konkrete kommunestyrevedtak er iverksatt som forutsatt. Vi har konkludert med at kommunen har etablert systemer, rutiner og retningslinjer som skal bidra til forsvarlige saksutredninger. Videre har vi konkludert med at kommunen til dels har etablert rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Når det gjelder iverksettelse av konkrete kommunestyrevedtak, har vi konkludert med at om lag halvparten av de undersøkte vedtakspunktene er iverksatt som forutsatt.