Elevenes psykososiale miljø – Kåfjord kommune

Elevenes psykososiale miljø – Kåfjord kommune – 2022

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvorvidt Kåfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø er i tråd med regelverk og anbefalinger på området. Videre har vi kartlagt om de to kommunale skolene har fulgt opp elevundersøkelsen for 2019-2020 og Utdanningsdirektoratets rapport fra ekstern vurdering ved skolene i 2019. Vi har konkludert med at Kåfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes skolemiljø ikke fullt ut er i tråd med regelverk og anbefalinger på området. Opplysningene vi har fått tilsier at skolene har fulgt opp både elevundersøkelsen og rapport fra ekstern skolevurdering. Hvorvidt oppfølgingsarbeidet har medført forbedringer, er vanskelig for revisor å måle konkret.