Barnevern – Ibestad kommune

Barnevern – Ibestad kommune – 2020

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Ibestad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot tidlig innsats, forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten i Ibestad kommune. Basert på våre funn og vurderinger er våre konklusjoner:
-At Ibestad kommunes system for tidlig innsats og forebyggende arbeid blant barn og unge til dels er i tråd med krav i regelverk og anbefalinger på området.

-At saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Ibestad kommune ikke fullt ut er i henhold til regelverket, herunder at barneverntjenesten i de fleste, men ikke alle saker overholder tidsfristen for gjennomgang av meldinger og undersøkelser samt ikke fullt ut etterlever regelverket for utarbeidelse av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak.

-At barneverntjenestens internkontroll til dels er i henhold til regelverket