Selskapskontroll i Bompengeselskap Nord AS – Nordland fylkeskommune

Selskapskontroll i Bompengeselskap Nord AS – Nordland fylkeskommune – 2020

Nordland fylkeskommune eier Bompengeselskap Nord AS sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune. Selskapet er et regionalt bompengeselskap som skal administrere innkreving av bompenger. KomRev NORD har i eierskapskontrollen konkludert med at Nordland fylkeskommunes eierstyring av Bompengeselskap Nord AS i stor grad er i samsvar med fylkeskommunens forventninger som eier, etablerte normer for god eierstyring og aktuelle lovbestemmelser. I forvaltningsrevisjonen av selskapet er vår konklusjon at selskapsledelsen i stor grad, men ikke fullt ut, sørger for at Bompengeselskap Nord AS drives i samsvar med politiske vedtak, etablerte normer for god selskapsledelse, selskapets vedtekter og aktuelle lovbestemmelser. Vi har også konkludert med at selskapet i stor grad følger regelverket om personvern.