Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene – Unjárgga gielda/Nesseby kommune

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene – Unjárgga gielda/Nesseby kommune – 2023

Forvaltningsrevisjonen retter seg mot kommunens hjemmetjeneste og sykehjem. Problemstilling 1 omhandler virksomhetenes styringssystem. Under problemstilling 2 har vi sammenliknet Nesseby kommune med sammenliknbare kommuner og landet for øvrig (utenom Oslo). Problemstilling 3 omhandler pårørendes opplevelser av kvaliteten i tjenestene.