Internkontroll – økonomi – Værøy kommune

Internkontroll – økonomi – Værøy kommune – 2023

KomRev NORD på bestilling fra kontrollutvalget i Værøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot internkontroll – økonomi i kommunen. Forvaltningsrevisjonen er besvart med følgende problemstilling med tilhørende underproblemsstillinger: 1) Har Værøy kommune innenfor økonomi etablert internkontroll i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger? Basert på våre funn og vurderinger er våre konklusjoner at Værøy kommune til dels har etablert økonomisk internkontroll i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger.