Eierskapskontroll Nordlandskraft AS – Nordland fylkeskommune

Eierskapskontroll Nordlandskraft AS – Nordland fylkeskommune – 2021

I denne rapporten vurderer vi hvorvidt Nordland fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet Nordlandskraft AS. Rapporten inneholder også vurderinger av om fylkeskommunens oppfølging av Nordlandskraft AS er i tråd med nasjonalt og lokalt regelverk samt etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet Nordlandskraft AS er heleid av Nordland fylkeskommune. Nordlandskraft AS driver med forvaltning og salg av fylkeskommunens konsesjonskraft. I tillegg forvalter selskapet en eierandel på 14 % i Salten Kraftsamband AS. Vår rapport tar for seg både eierstyringen og selskapsstyringen av selskapet.