Fylkeskommunens internasjonale arbeid – Troms fylkeskommune

Fylkeskommunens internasjonale arbeid – Troms fylkeskommune – 2019

Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid startet på 1960- tallet. Arbeidet som retter seg mot Arktis, Barentsregionen og EU har forankring i Fylkesplan for Troms 2014-2025. KomRev NORD har kartlagt hvordan den internasjonale avdelingen i fylkesadministrasjonen arbeider for å iverksette politisk vedtatt mål for det internasjonale arbeidet, og på hvilke måte det rapporteres på resultat- og måloppnåelse. Rapporten beskriver også de bilaterale samarbeidsavtaler Troms fylkeskommune har, samt arbeidet i Nord- Norges Europakontor.