Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak – Tromsø kommune

Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak – Tromsø kommune – 2021

I denne forvaltningsrevisjonen har vi konkludert med at Tromsø kommune har etablert systemer, rutiner og retningslinjer som skal bidra til å sikre forsvarlig saksutredninger av saker til politisk behandling. Vi har også konkludert med at kommunen har etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, og at disse i stor grad er i tråd med anbefalinger om hva rutinene bør omfatte. Når det gjelder oppfølging av kommunestyrevedtak, er vår konklusjon at et lite flertall av de undersøkte vedtakspunktene er fulgt opp som forutsatt, mens øvrige undersøkte vedtakspunkter enten ikke er iverksatt eller ikke er iverksatt fullt ut i tråd med forutsetningene. Vi har også påpekt at Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer etter vårt syn ikke er i tråd med kommuneloven når det gjelder bestemmelsen om private forslag.