Enheten plan og landbruk – Balsfjord kommune

Enheten plan og landbruk – Balsfjord kommune – 2021

Forvaltningsrevisjonen rettet mot enheten plan og landbruk i Balsfjord kommune omhandler bemanning/kompetanse, næringsinteresser blant ansatte, enhetens håndtering av henvendelser, overholdelse av frister i byggesaksbehandling, internkontroll, kommuneplan og reguleringsplaner. Vi har blant annet konkludert med at enheten i liten grad har håndtert henvendelser i tråd med krav i forvaltningsloven. Vi har også konkludert med at enheten har overholdt fristene i saksbehandling av byggesøknader og at kommuneplanen i alt det vesentlige er utarbeidet i tråd med gjeldende regelverk.