Aurora Kino IKS – Tromsø kommune

Aurora Kino IKS – Tromsø kommune – 2021

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Aurora Kino IKS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens tre undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Tromsø kommune i stor grad fører kontroll med sine eierinteresser i Aurora Kino IKS. Når det gjelder problemstilling 2 er vår konklusjon at Tromsø kommune i stor grad har etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser, og følger rutinene. Og for problemstilling 3 har vi konkludert med at kommunens eierinteresser i stor grad utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.