Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune

Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune – 2017

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med kvalitet i hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere som tema. Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til hjemmetjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie. Vår konklusjon er at Harstad kommune i stor grad har dokumenterte systemer som skal bidra til å sikre etterlevelse av krev og målsetninger for kvaliteten i hjemmetjenester til tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming, men systemene er på noen områder mangelfulle.

Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune