Kvalitet i grunnskolen – Målselv kommune

Kvalitet i grunnskolen – Målselv kommune – 2020

«KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Målselv kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot grunnskolene i kommunen. Forvaltningsrevisjonen ble bestilt med tre problemstillinger, og revisor har konkludert følgende på disse:

At Målselv kommune til dels tilbyr tilpasset opplæring i tråd med regelverk og anbefalinger på området

At Målselv kommune til dels kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning

At Målselv kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø i stor grad, men ikke fullt ut, er i tråd med regelverk og anbefalinger på området.

Med henvisning til våre funn, vurderinger og konklusjoner gav revisor konkrete anbefalinger innenfor de undersøkte områdene.»