Veksthuset Gratangen AS – Gratangen kommune

Veksthuset Gratangen AS – Gratangen kommune – 2021

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Gratangen kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Veksthuset Gratangen AS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens tre undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Gratangen kommune til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Veksthuset Gratangen AS. Når det gjelder probelmstilling 2 er vår konklusjon at Gratangen kommune til dels har etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser, og følger rutinene. Og for problemstilling 3 er vår konklusjon at kommunens eierinteresser til dels utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.