Elevenes skolemiljø – Tromsø kommune

Elevenes skolemiljø – Tromsø kommune – 2023

I denne forvaltningsrevisjonen har vi gjort undersøkelser ved syv skoler i Tromsø kommune. Vi har undersøkt om sentrale krav til tilpasset opplæring etterleves og om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi har konkludert med at Tromsø kommune i stor grad, men ikke fullt ut, etterlever sentrale føringer og egne rutiner i arbeidet med tilpasset opplæring. Vi har også konkludert med at Tromsø kommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om spesialundervisning. Sentrale avvik er manglende begrunnelser av flere vedtak og lang saksbehandlingstid, som knytter seg til lang ventetid hos PPT.