Bodø2024 IKS – Nordland fylkeskommune

Bodø2024 IKS – Nordland fylkeskommune – 2023

Bodø2024 IKS eies av Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Selskapet ble stiftet i 2019 og har som hovedformål å planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024. KomRev NORD har, på bestilling fra kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune, gjennomført en eierskapskontroll i selskapet, der vi har konkludert med at:

  • Nordland fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i Bodø2024 IKS
  • Nordland fylkeskommunes eierinteresser utøves i stor grad, men ikke fullt ut, i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse