Investeringsprosjekter – Senja kommune

Investeringsprosjekter – Senja kommune – 2023

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot planleggingen og gjennomføringen av to investeringsprosjekter i Senja kommune. Rapporten omhandler følgende to prosjekter:

• Fiskerihavn Fjordgård (tidligfase)
• Vannutbygging Storelva (tidligfase og gjennomføringsfase)