Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten – Evenes kommune

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten – Evenes kommune – 2019

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen besvart følgende tre problemstillinger: 1) Har Evenes kommune dokumenterte rutiner og systemer om er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene? 2) Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårørende kvaliteten på hjemmetjenestene levert av Evenes kommune? 3) Hvor mye ressurser bruker Evenes kommune innenfor hjemmetjenesten sammenlignet med sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet?