Byggesaksbehandling og tilsyn – Karlsøy kommune

Byggesaksbehandling og tilsyn – Karlsøy kommune – 2020

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt kommunens saksbehandlingstid i et utvalg av byggesaker, klagebehandlingen i et utvalg av byggesaker og kommunen som tilsynsmyndighet. Vi har konkludert med at kommunen ikke fullt ut har tilfredsstillende saksbehandling i byggesaker og at kommunen i liten grad utøver sin tilsynsmyndighet på en tilfredsstillende måte.