Selskapskontroll i Arnestedet Eiendom AS – Tromsø kommune

Selskapskontroll i Arnestedet Eiendom AS – Tromsø kommune – 2019

Tromsø kommune eier Arnestedet Eiendom AS. Selskapet skal leie, eie, kjøp, utvikle, bebygge, leie ut og selge eiendommer. Det skal ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov for foreligger i kommunens økonomi og planverk. KomRev NORD har i eierskapskontrollen konkludert med at Tromsø kommune i stor grad fører kontroll med sine eierinteresser i Arnestedet Eiendom AS. Vi har også konkludert med at kommunens eierinteresser i stor grad, men ikke fullt ut, utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. I forvaltningsrevisjonen av selskapet har vi konkludert med at driften av Arnestedet Eiendom er i tråd med kommunestyrets føringer og vedtak i eierskapsmeldingen og øvrige styringssignaler. Vi har også konkludert med at selskapet i stor grad oppfyller de målsetninger kommunestyret har satt for selskapet.