Eierskapskontroll i VIGO IKS – Troms fylkeskommune

Eierskapskontroll i VIGO IKS – Troms fylkeskommune – 2019

I eierskapskontrollen i VIGO IKS har KomRev NORD undersøkt om Troms fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet og om eierinteressene utøves i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. VIGO IKS er et selskap som eies av Oslo kommune og de øvrige fylkeskommunene i landet. Selskapet skal ivareta deltakernes IT-systemer innenfor videregående opplæring.