Barnevernstjenesten – Sørreisa kommune

Barnevernstjenesten – Sørreisa kommune – 2019

Forvaltningsrevisjonen innenfor barnevern i Sørreisa kommune omhandler saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har i all hovedsak overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger i henhold til regelverket. Barneverntjenesten har til dels overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomføring av undersøkelser i henhold til regelverket. Når det gjelder utarbeidelse og bruk av tiltaksplaner for barn som har vedtak om hjelpetiltak, har vi konkludert med at Sørreisa kommune til dels etterlever regelverket på dette området. Barneverntjenestens internkontroll er i noen grad i henhold til regelverket. Forvaltningsrevisjonen omhandler også det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen. Vi har konkludert med at Sørreisa kommune i stor grad – men ikke fullt og helt – har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med anbefalinger og regelverk på området.