Saksbehandling i plan- og byggesaker – Harstad kommune

Saksbehandling i plan- og byggesaker – Harstad kommune – 2021

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon av saksbehandlingen i plan- og byggesaker i Harstad kommune i perioden 2018-2020. Vi har konkludert med at Harstad kommune til dels overholder sentrale saksbehandlingsregler ved sin behandling av byggesaker og private planforslag. Konklusjonen gjenspeiler at kommunen overholder sentrale saksbehandlingsregler på flere området innenfor plan- og byggesaker, men at det på flere sentrale områder er funnet avvik fra gjeldende regelverk. Avvik knytter seg blant annet overholdelse av saksbehandlingsfrister, foreløpig svar etter forvaltningsloven, tilbakebetaling/reduksjon av byggesaksgebyr og gjennomføring av oppstartsmøter i plansaker. Revisors undersøkelser synes å vise at kommunen har rutiner for å sikre medvirkning i plan- og byggesaker.