Lofoten Avfallsselskap IKS – Vågan kommune

Lofoten Avfallsselskap IKS – Vågan kommune – 2022

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Vågan kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Lofoten Avfallsselskap IKS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens to undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Vågan kommune fører til dels kontroll med sine eierinteresser i Lofoten Avfallsselskap IKS. Konklusjon på problemstilling 2 er at kommunens eierinteresser utøves til dels i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.